Hier een stukje geschiedenis van onze vereniging:

De KBO, voluit Katholieke Bond van Ouderen, is een vereniging van ouderen uit Wanroij .
De vereniging is opgericht in 1954, destijds voor de kerkdorpen Wanroij en Landhorst, en telde toen 39 leden, per 1 januari 1999 waren dat er 380, in dit jaar is Landhorst als zelfstandige vereniging verder gegaan.
De doelstelling was en is nog steeds: Het behartigen van de belangen van de ouderen in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder. Dit moet worden gezien in de meest ruime zin van het woord, opdat de integratie en gelijkwaardigheid van de ouderen binnen de samenleving daadwerkelijk gestalte krijgen.
Volgens de Statuten en Reglementen van de KBO Bisdom Den Bosch, kortweg de Bond genoemd en waarbij wij als afdeling aangesloten zijn, vormen de katholieke levensbeginselen de grondslag van de Bond en dus ook van de afdelingen. Een aantal afdelingen tesamen vormen een Kring, wij behoren tot de kring Peel- en Maasrand, verder zijn we als onderdeel van de Bossche Bond weer gelieerd met de Unie KBO, de overkoepelende katholieke organisatie, die ook in Den Bosch zetelt. Een citaat uit de brief van de ‘Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensionneerden (!)’
Afdeling van de Bossche Diocesane Bond der KAB secr. St.Annaplein 21 Tilburg dd 16 augustus 1955 aan afdeling Wanroij bij gelegenheid van de oprichting:
“Zoals u bekend zal zijn, dragen de afdelingen f 0,10 per lid per maand af aan de Diocesane Bond voor de kosten welke door het apparaat gemaakt moeten worden.” In 1999 was de contributie f 23,50 per persoon per jaar, waarvan f 12,00 aan de Bond moet worden afgedragen, nu in het euro tijdperk is de contributie 20,- euro.
Men kan lid worden vanaf 50 jaar! Bij velen leeft echter nog het idee dat men 65 jaar moet zijn en met pensioen is, of althans niet meer aan het arbeidsproces deelneemt. Bij de oprichting in 1954 waren de volgende personen als bestuurslid in functie: de heren Bert Wolfs (voorz.), Knillis Nabuurs (secr./penn.), Jan van den Hoogenhof, Piet Reijnen en Toon Donkers, de geestelijk adviseur was pastoor-deken G.van Erp.

 

 

 De vergaderingen werden jarenlang, tot zelfs begin 1995, bij een van de leden thuis gehouden. Naast bestuurszaken werd er natuurlijk ook over allerlei andere dingen ‘gekeuveld’, de dorpspolitiek zal zeker niet ontbroken hebben evenmin als de koffie met een koekje en soms een borreltje. In de schaarse archieven zijn nog enkele sporadische notulen alsmede jaarverslagen en financiële verslagen voor de liefhebber in te zien.
Naast het gezellig samenzijn bij tijd en wijle brachten de leden veel tijd door met volksdansen, breien, haken en natuurlijk de alom bekende drie k’s , te weten kaarten ,kienen en keuvelen.

.
Lange tijd ontbrak hiervoor echter een eigen ruimte. Bij speciale gelegenheden kwam men bij elkaar in het oude Parochiehuis, later genoemd ‘De Paddenstoel’ die gelegen was achter café Centen, nu het themahuis van de familie Jenniskens. Toen de Sporthal ‘De Wilgen’ gereed was, werd de oude jongensschool aan de Schoolstraat verbouwd en kregen de ouderen daarin een eigen ruimte, genaamd ‘De Schakel’. Hier kon men naast de gewone activiteiten, zoals eerder genoemd, ook biljarten en werd tweemaal per maand een dansavond gehouden die door de Raad van Bejaardenwerk verzorgd werd.
Er werden langzamerhand ook andere activiteiten gehouden, waaraan meerdere personen konden deelnemen, zoals o.a. de jaarlijkse kerstviering, busreis, een middag naar ‘De Bergen’. Ook voor culturele en educatieve bijeenkomsten blijft het bestuur zich inzetten voor de leden. Er worden thans regelmatig thema-middagen gehouden die goed bezocht worden.

De toename van het aantal leden en de afbraak van de Schakel noopten het bestuur uit te zien naar een nieuwe en liefst grotere accommodatie. Het oog viel al spoedig op de oude leegstaande Gerardus Majellaschool aan de Noordstraat. Na de nodige bijeenkomsten met de verschillende instanties lukte het om de laatst aangebouwde en dus vrij nieuwe lokalen ter beschikking te krijgen. Deze drie lokalen werden opgeknapt en ingericht ten dienste van de ouderen. De officiële opening vond plaats op 15 december 1995 door de
toenmalige burgemeester dhr A.Gresel.

Nu (2008) beschiken we over een huiskamer met (twee biljarts), een vergader- of huiskamer en een ‘speelkamer’, waarin o.a. het koersbalspel gespeeld wordt. Bij goed weer kan men buiten gebruik maken van vier jeu de boulesbanen.
In de nabije toekomst zullen we dit onderkomen inwissellen voor de nieuwbouw in gemeenschapshuis “t Wapen, de gemeente heeft hierover de bouwplannen in middels goedgekeurd.